Pokonać kryzys – program szkoleniowo-adaptacyjny receptą na utratę pracy
Regulamin

1. Interaktywnyr portal z ofertami pracy powsta w ramach projektu „Pokona kryzys –

program szkoleniowo-adaptacyjny recept na utrat pracy”, wspófinansowany ze rodków

Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Projekt realizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114

Rzeszów

 

2. Ogoszenie na portalu moe opublikowa kady uytkownik portalu. Ogoszenia

publikowane s bezpatnie.

 

3. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialnoci za tre ogosze. Za tre ogosze,

jak równie za prawa autorskie do zdj i grafik uytych w ogoszeniu, cakowit

odpowiedzialno ponosi ogoszeniodawca.

 

4. Uytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza si na zbieranie, utrwalanie, przetwarzanie

przechowywanie, zmienianie, udostpnianie i opracowywanie udostpnionych danych przez

portal dla potrzeb niezbdnych do procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw z dnia 29.08. 1997 o ochronie

danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883).

 

5. Dane gromadzone przez portal bd udostpniane tylko i wycznie na stronach niniejszego

portalu. Nie wyraa si zgody na udostpnianie danych z portalu na innych portalach i

stronach internetowych bez wiedzy i zgody Redakcji portalu, Centrum Promocji Biznesu.

 

6. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do usunicia ogoszenia w nastpujcych

przypadkach:

a) ogoszenie zawiera nieprawdziwe dane,

b) ogoszenie publikowane jest wielokrotnie przez t sam osob (podmiot), bez istotnej

zmiany treci,

c) ogoszenie jest usuwane i publikowane jako nowe w krótkim okresie czasu,

d) ogoszenie zawiera jedynie odnonik do zewntrznego serwisu, w którym podane s

szczegóy oferty,

e) ogoszenie zawiera niekompletne dane (brakuje danych istotnych w procesie rekrutacji,

wiarygodnego kontaktu, itp.),

f) ogoszenie publikowane jest w nieprawidowych kategoriach,

g) ogoszenie jest sprzeczne z prawem polskim i/lub midzynarodowym,

h) ogoszenie zawiera treci niezgodne z zasad równoci szans kobiet i mczyzn,

rasistowskie, faszystowskie, propagujce przemoc, wzywajce do nienawici na tle

religijnym, rasowym, wyznaniowym, a take treci uznane powszechnie za naganne moralnie

oraz naruszajce zasady etyczne.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przyjcia wasnych kryteriów oceny wyej

wymienionych przypadków. Decyzja Redakcji o usuniciu ogoszenia jest ostateczna i nie

podlega odwoaniu.

 

7. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do usunicia ogosze zwizanych z nastpujc

tematyk:

a) namawianie do "zarabiania w internecie" (klikanie w reklamy, programy partnerskie,

budowanie sieci uytkowników, ogoszenia na zasadzie: "wylij mi e-mail - dowiesz si

wicej" itp.),

b) oferowanie pisania prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich itp.,

c) oferowanie usug ukryte w formie poszukiwania pracy (np. szukam pracy - malowanie,

szpachlowanie itp.),

d) ogoszenie opublikowane w ofertach pracy nie zawiera istotnych danych szczegóowych:

nazwy firmy, stanowiska (zakresu obowizków), wiarygodnego kontaktu.

e) ogoszenie jest jedynie reklam innego serwisu internetowego.

 

8. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przesuwania ogosze do prawidowych

kategorii i podkategorii.

 

9. Wszelkie pytania, wtpliwoci i uwagi co do funkcjonowania portalu, a take

opublikowanych ogosze mona zgasza do Redakcji portalu.

 

10. Ostateczna interpretacja regulaminu naley do Redakcji portalu – realizatora

projektu „Pokona kryzys – program szkoleniowo-adaptacyjny recept na utrat pracy”.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.